Policys

Vårt motto Stål i tid

Kvalitetspolicy

AB H Forssells Smidesverkstad och vår personal skall i alla avseenden uppfylla kundens och myndigheternas krav på kvalitet gällande företagets produkter och tjänster. Kunden skall uppleva kvaliteten som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i vår affärsrelation. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar. Med rätt kvalitet avses kundernas ställda (specificerade) krav på produkter och tjänster. Då kraven på kvalitet ej är specificerade, skall kvaliteten motsvara branschens ställda krav. Vår tanke är att kvalitet på produkten och tjänsten samt kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kundtillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden. Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt och det skall ske under säkra förhållanden. Kvalitet i dessa båda begrepp är känd och tillämpas av var och en inom vårt företag.

Kontrollprogram

För att säkra avtalad kvalité på ert projekt kommer vi att ge er en anpassad KMA-pärm för det specifika projektet. Pärmen kommer att hållas på arbetsplatsen och uppdateras regelbundet under projektets gång. I pärmen finns tex följande:

  • Kvalitets- och Miljöplan
  • Kontrollplaner
  • Arbetsmiljö och riskanalys
  • Dokumentation för hur kontroller genomförs
  • Varudeklarationer på använda produkter
  • Egenkontroller
  • Pärmen kommer kontinuerligt att uppdateras med egenkontroller/avsyning av eget arbete. Dokumentation om avvikelser eller liknande kommer också att samlas i pärmen.

Miljöpolicy

AB H Forssells Smidesverkstad skall i sin verksamhet främja för ett långsiktigt Miljöarbete. Vår vision är att mottot ’Stål i tid’ skall fungera i alla delar av vår verksamhet. Genom att omsorgsfullt välja leverantörer, som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera stålstommar och andra stålkonstruktioner så effektivt och resurssnålt som möjligt, vill vi främja för en god naturmiljö och god ekonomi. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.